Головна » Статут школи »    

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                              

Відділом освіти                                                           

Гайсинської міської ради                                            

В.о. начальника ________ В.М. Шрамко                  

27. 01.2021р.

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішенням 6 сесії 8 скликання

 Гайсинської міської ради №5

  від 27.01.2021 року

 

 

 

  

 

CTATУT

закладу загальної середньої освіти

I-III ступенів с.Степашки

Гайсинської міської ради

 (нова редакція)

 

                        


І. Загальні положення

1. Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Степашки  Гайсинської міської ради  (далі заклад освіти) є закладом загальної середньої освіти, створений в організаційно-правовій формі комунальної установи і діє у відповідності до Цивільного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів Міністерства освіти та науки України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах повноважень, а також цього Статуту, який є його єдиним установчим документом, перебуває у комунальній власності Гайсинської міської територіальної громади в особі Гайсинської міської ради.

 

Органом управління закладу освіти є відділ освіти Гайсинської міської ради, код ЄДРПОУ  - 44106380.

 

Повна назва закладу освіти – ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

І-ІІІ СТУПЕНІВ С. СТЕПАШКИ ГАЙСИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Скорочена назва закладу освіти – ЗЗСО І-ІІІ СТ. С. СТЕПАШКИ

Код ЄДРПОУ26234468.

2. Юридична адреса закладу освіти: 23743, Україна, Вінницька область, Гайсинський район, с.Степашки, вулиця Першотравнева, будинок 15.

3. Засновником закладу освіти є Гайсинська міська рада, код ЄДРПОУ 03084523, місцезнаходження: 23700 Україна, Вінницька область, Гайсинський район, м. Гайсин, вулиця 1 Травня, будинок №7.

4. Заклад освіти є  та здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право провадження освітньої діяльності в галузі повної загальної середньої освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.

5. Заклад освіти утримується за рахунок коштів місцевого бюджету та субвенції з державного бюджету.

6. Заклад освіти є неприбутковою організацією, працює на засадах неприбутковості, здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

7. Заклад освіти у процесі провадження фінансово-господарської діяльності, як неприбуткова організація, не має права розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед учасників, його членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8. Заклад освіти є самостійною юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням, кутовий штамп, власні бланки, ідентифікаційний код, вивіску встановленого зразка.

9. Заклад освіти набуває права самостійної юридичної особи публічного права з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

10. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освiту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Гайсинської міської ради, розпорядженнями голови Гайсинської міської ради, наказами начальника відділу освіти Гайсинської міської ради та власним Статутом.

11. Заклад освіти самостійно приймає рішення i здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та Статутом.

Автономія закладу визначається його правом:

-       брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

-       проходити в установленому порядку громадську акредитацію закладу;

-       самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

-       самостійно формувати освітню програму;

-       на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні  плани;

-       планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу освіти;

-       самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу у порядку визначеному чинним законодавством;

-       на правах оперативного управління розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

-       отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;

-   залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

-       розвивати власну матеріально-технічну та соціальну базу;

-       відповідного до власного Статуту та за погодженням із засновником утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати структурні підрозділи;

-       встановлювати власну символіку та атрибути;

-       користуватись пільгами, передбаченими державою;

-       брати участь у роботі громадських організацій та фондів, міжнародних організацій та фондів, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

-       здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

12. Головними завданнями закладу освіти є:

- забезпечення рівного доступу до здобуття  повної  загальної середньої освіти;

- надання якісних освітніх послуг та здійснення якісної освітньої діяльності;

- концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, ïx спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, формування необхідних для успішної самореалізації компетентностей, визначених Законом України «Про освіту» та Державними стандартами;

- забезпечення всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві;

- формування суспільних цінностей, виховання відповідальних громадян України, здатних до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій i звичаїв, державної  та  рідної  мови,  національних  цінностей  українського  народу  та  інших  народів  i націй;

- виховання у здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини i громадянина;

- реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних i світоглядних переконань;

- формування гігієнічних  навичок та засад здорового способу життя.

- створення безпечного освітнього середовища з метою забезпечення належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку учнів, а також формує у них.

13. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством i державою за:

- дотримання державних стандартів освіти;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансово-господарської дисципліни.

14. У закладі освіти визначена державна мова навчання.

15. Заклад освіти має право:

- проходити в установленому порядку державний аудит (державна атестація);

- визначати форми, методи i засоби організації освітнього процесу;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- користуватись пільгами що передбачені державою;

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

- об’єднувати на договірній основі свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ i організацій в Україні та поза ïi межами;

- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми  заробітної плати та матеріального заохочення в межах власного  кошторису;

- запрошувати на роботу спеціалістів на договірних (контрактних) умовах;

- залишати у своєму розпорядженні та використовувати кошти від господарської діяльності, дотримуючись чинного законодавства;

- здійснювати капітальне будівництво i реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

- проводити, з дозволу засновника, здачу в оренду основних засобів;

- надавати платні  послуги, що  визначені для  закладів освіти           i не суперечать законодавству України.

16. Класи у закладі освіти формуються згідно з нормативами ïx наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

17. Початкова школа може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть навчатися в одному з’єднаному класі (класі-комплекті) або в різних класах. Освітній процес у такій школі може організовуватися одним чи кількома вчителями або в будь-якій іншій формі, яка є найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до державного стандарту початкової освіти.

18. 3 урахуванням потреб населення та місцевих умов заклад освіти приймає рішення про створення груп подовженого дня, комплектування яких здійснюється згідно нормативів.

19. Заклад освіти  приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів,  спеціальних та інклюзивних класів для дітей з особливими освітніми потребами та  навчання дітей за інституційною та індивідуальною  формами навчання.

20. 3 урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення, матеріально-технічної та методичної бази, заклад освіти організовує навчання в старшій школі за одним a6o кількома профільними напрямами.

21. Повна загальна середня освіта може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами навчання, відповідно до Положень про форми здобуття повної загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти i науки України.

22. Поділ класів на групи, для вивчення окремих предметів у закладі освіти, здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

23. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

24. Медичне обслуговування здобувачів освіти та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) i здійснюється відповідним медичним закладом.

25. Заклад освіти має рівні права i обов’язки у провадженні освітньої діяльності відповідно до законодавства.

26. Заклад освіти може здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та за різними видами освіти, утворювати для цього структурні підрозділи.

27. Заклад освіти для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

28. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

-       засновник;

-       відділ освіти Гайсинської міської ради;

-       директор закладу освіти;

-       педагогічна рада – колегіальний  орган управління закладу освіти;

-       колегіальний орган громадського самоврядування;

-       інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

 

 

 

 

ІІ. Зарахування, перевід та відрахування здобувачів освіти

1. Гайсинська міська рада закріплює за закладом освіти відповідну територію обслуговування i до початку навчального року бере на облік здобувачів освіти, які мають його відвідувати.

2. Зарахування здобувачів освіти до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу i, як правило, відповідно до території обслуговування.

3. Зарахування, переведення, відрахування здобувачів освіти до закладу освіти здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника закладу освіти.

4. Керівник закладу освіти зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення здобувачів освіти та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу освіти, його Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

5. Для зарахування здобувача освіти до закладу освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

6. Іноземці та особи без громадянства зараховуються до закладу освіти відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

 ІІІ. Організація освітнього процесу

1. Освітній процес у закладі освіти здійснюється відповідно до освітньої програми, розробленої на основі відповідних типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України. Освітня програма може бути розроблена одна на кожному рівні або наскрізна освітня програма. Освітня програма схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником закладу освіти.   

2. Річний навчальний план закладу освіти розробляються керівництвом закладу на основі освітньої програми закладу освіти, з урахуванням особливостей контингенту здобувачів освіти, їх потреб у здобутті повної загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються директором закладу.

 

3. У річному навчальному плані закладу освіти з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується перелік предметів, обов’язкових для вивчення, вибіркових освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, інтегрованих курсів та кількість навальних годин на тиждень. 

Заклад освіти забезпечує відповідність рівня повної загальної середньої освіти державним стандартам освіти.

4. Заклад освіти працює за освітніми програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, i забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

5. Відповідно до річного навчального плану педагогічні працівники закладу освіти можуть самостійно добирати програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби освітньої діяльності, які забезпечують формування компетентностей та досягнення очікуваних результатів навчання, мають право на розробку та впровадження власних освітніх програм.

6. Заклад освіти обирає форми, засоби i методи освітнього процесу відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації освітнього процесу.

7. Освітній процес у закладі освіти може здійснюватися за груповою та індивідуальною формою навчання, виходячи з кількості учнів та кількості класів. 

8. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв, заклад освіти створює умови для організації індивідуального навчання. Заклад освіти зобов’язаний забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії учня, враховуючи його особливі освітні потреби.

9. Заклад освіти може виконувати освітні програми i надавати платнi послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

10. Навчальний рік у закладі освіти починається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів i закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, то навчальний рік розпочинається у перший робочий за ним день.

11. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи закладу освіти визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей.

12. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

13. Тривалість уроків у закладі освіти становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х (12-х) – 45 хвилин.

14. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних i контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х (12-х) класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

15. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу: індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

16. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку i харчування здобувачів освіти, але не менш як 5 хвилин, великої перерви (після другого, третього ) – 20 хвилин.

17. Розклад уроків закладу освіти складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог i затверджується директором закладу.

18. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

19. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою та  навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

20. Зміст, обсяг i характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних i санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог освітніх програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.  

21. Заклад освіти планує свою роботу відповідно до стратегії розвитку, річного  плану роботи. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку. План роботи та стратегія розвитку закладу освіти схвалюється педагогічною радою.

22. Заклад освіти здійснює освітній процес за п’ятиденною формою навчання.

23. У закладі освіти  для учнів 1-4-х класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, відповідної кількості дітей, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи подовженого дня.

Зарахування до груп подовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

24. Учні переводяться на наступний рік навчання після завершення навчального року, крім випадків, визначених законодавством. Учні, які здобули початкову освіту та/або базову середню освіту та продовжують навчання у тому самому закладі освіти, переводяться на наступний рік навчання в порядку, визначеному законодавством.

 

ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів

1. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти закладу визначаються Міністерством освіти і науки України.

2. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються. Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ здобувачів освіти.

3. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.

4. За вибором закладу освіти оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів або за системою оцінювання, визначеною законодавством.

У разі запровадження закладом освіти власної шкали оцінювання результатів навчання учнів ним мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством.

5. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.

6. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової, базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, крім випадків, визначених законодавством.

У разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У разі повторного не проходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації педагогічна рада відповідного закладу освіти спільно з батьками учня до початку нового навчального року вирішує питання про визначення форми та умов подальшого здобуття таким учнем повної загальної середньої освіти.

Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

 

7. Учні (вихованці), які за результатами річного оцінювання здобули початковий рівень результатів навчання (1, 2, 3 бали) у вивченні одного з предметів (українська мова, математика, алгебра, геометрія), а учні (вихованці) класів з навчанням мовами корінних народів чи національних меншин - також і з мови навчання, згідно з рішенням педагогічної ради відповідного закладу загальної середньої освіти та одного із батьків або інших законних представників можуть бути:

- переведені до наступного класу для продовження здобуття загальної середньої освіти за індивідуальним навчальним планом (з предметів, за якими було виявлено початковий рівень результатів навчання), що затверджує керівник закладу загальної середньої освіти;

- залишені для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі цього закладу загальної середньої освіти (не більше одного разу упродовж здобуття учнем (вихованцем) початкової чи базової середньої освіти).

8. За результатами навчання здобувачам освіти видається відповідний документ (свідоцтво досягнень, табель, свідоцтва про базову загальну середню освіту та повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту:

-   свідоцтво про  початкову освіту;

-   свідоцтво про  базову середню освіту;

- свідоцтво про  повну загальну середню освіту.

 

 

9. Учні (вихованці) четвертих і дев'ятих класів, які не мають результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або державної підсумкової атестації, повинні пройти річне оцінювання в закладі загальної середньої освіти, у якому продовжують здобуття загальної середньої освіти, та/або державну підсумкову атестацію у порядку, визначеному Порядком проведення державної підсумкової атестації та  Порядком переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

10. За відмінні успіхи в навчанні здобувачі освіти  можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники закладу III ступеня - похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями - золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову  середню освіту з відзнакою.

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

11. Свідоцтва про базову   середню освіту, повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у Книзі обліку та видачі зазначених документів.

12. Контроль за дотримання порядку видачі випускникам свідоцтва, золотих і срібних медалей, Похвальних листів та грамот  здійснюється Міністерством освіти і науки України,  іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад освіти.

 

13. Оцінювання результатів навчання учня з особливими освітніми потребами в закладах освіти здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності).

 

 

 

 V. Виховний процес у закладі освіти

1. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у закладі освіти і  ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України "Про освіту".

2. Виховний процес спрямований на формування:

-   відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

-   поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою;

-   патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України;

-   усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;

-   громадянської культури та культури демократії;

-   культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

-   прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-   почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;

-   культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.

3. Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.

4. Виховання здобувачів освіти в закладі освіти здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5. У закладі освіти забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій i воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації i воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

6. Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги ycix учасників освітнього процесу, дотримання Правил поведінки учасників освітнього процесу, Правил внутрішнього розпорядку та Статуту закладу.

 

VI. Учасники освітнього процесу

1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є здобувачі освіти (учні), педагогічні працівники, інші працівники закладу освіти, батьки або особи, які ïx замінюють.

2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються  Законами України “Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3. Здобувач освіти (учень) - особа,  яка навчається i виховується в закладі освіти.

4. Здобувачі освіти закладу освіти мають гарантоване державою право на:

- доступність i безоплатність повної загальної середньої освіти у закладі освіти;

- вибір певного закладу освіти, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- навчання впродовж життя та академічну мобільність;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм i темпу здобуття освіти, закладів освіти i запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня ïx складності, методів i засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- безпечні i нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою закладу освіти;

- участь у різних видах освітньої, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень зі вcix предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь в роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

- участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, rpyп за інтересами тощо;

- участь в обговоренні і внесення власних пропозицій щодо організації освітнього процесу, дозвілля здобувачів освіти (учнів);

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного i фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь i гідність;

- здобуття освіти в різних формах або поєднуючи їх.

Основними формами здобуття освіти є:

- інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);

- індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня);

5. Здобувачі закладу освіти зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти; 

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитись до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського i особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

- дотримуватися установчих документів, Правил поведінки учасників освітнього процесу.

6. Здобувачі освіти закладу освіти залучаються, за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх заманюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту i правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

7. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

8. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.  

9. Педагогічні працівники приймаються на роботу за трудовими договорами відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та законодавства про працю.

10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

11. Робочий час педагогічного працівника включає час, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та посадовою інструкцією.

Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою інструкцією, яка затверджується керівником закладу освіти відповідно до вимог законодавства.

12. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників закладу освіти, які забезпечують освітній процес у закладі, затверджується наказом керівника відповідно до законодавства.

13. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

14. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

15. Директор закладу освіти призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти i науки України, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом закладу.

16. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, освітніми програмами та іншими документами, що регламентують діяльність закладу освіти, здійснюється лише за ïx згодою.

17. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти i науки України. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель-методист» та інші.

18. Педагогічні працівники, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

19. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру.

20. Педагогічні працівники закладу освіти мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проекті, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання; 

- користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- індивідуальну освітню діяльність за межами закладу;

- творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням стажу роботи;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- подовжену оплачувану відпустку;

- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

21. Педагогічні працівники закладу освіти зобов’язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

- дотримуватися педагогічної етики;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

 

 

 

 

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

22. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) a6o за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

23. Права i обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

24. Батьки здобувачів освіти та особи, які ïx замінюють, мають право:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- звертатися до закладу освіти, органів управління освітою, директора закладу i органів громадського самоврядування з питань освіти;

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид i форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні  закладу, зокрема обирати i бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу освіти;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах.

- отримувати інформацію про діяльність закладу, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) i результати оцінювання якості освіти в закладі та його освітньої діяльності.

25. Батьки та особи, які ïx замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, ïx виховання i зобов’язані:

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод i законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих i довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи i законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- дбати про фізичне i психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних i релігійних поглядів та культурних традицій, соціального походження, сімейного та майнового стану;

- настановленням i особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет i територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за  наявності);

- інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу i договором про надання освітніх послуг (за наявності).

26. У разі невиконання батьками та особами, які ïx замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення ïx батьківських прав.

27. Представники громадськості території обслуговування закладу освіти мають право:

- обирати i бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі освіти;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами i гуртками, секціями на громадських засадах;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації освітнього процесу.

28. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися Статуту закладу освіти;

- виконувати накази та розпорядження директора закладу освіти, рішення органів громадського самоврядування;

- захищати здобувачів освіти від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

29. Освіта осіб з особливими освітніми потребами:

- у закладі освіти створюються умови для забезпечення прав i можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;

- особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку;

- для навчання осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості;

- органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклад освіти створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну;

- навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладі освіти здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку;

- зарахування осіб з особливими освітніми потребами до закладу освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти i науки. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України.

30. Інклюзивне навчання:

- заклад  освіти, за потреби, утворює інклюзивні та/або спеціальні групи i класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група a6o клас утворюється в обов’язковому порядку;

- заклад освіти зі спеціальними та інклюзивними групами i класами створює умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб i можливостей;

- особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку i сенсорними порушеннями забезпечуються у закладі освіти допоміжними засобами для навчання;

- особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, психолого-педагогічний супровід у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти i науки;

- будівлі, споруди i приміщення закладу освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами i стандартами. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень закладу здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування;

- потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані визначається згідно з висновком інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з урахуванням Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків;

- відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для кожного учня з особливими освітніми потребами, який навчається в інклюзивному класі, у порядку, визначеному законодавством, складаються індивідуальна програма розвитку, яка схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником та підписується батьками;

- особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з особливими освітніми потребами забезпечує асистент вчителя.

31. Зовнішнє незалежне оцінювання:

- у закладі освіти проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих особою на певному рівні освіти, що проводиться спеціально уповноваженою державою установою (організацією);

- зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері;

- процедури, форми та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, з урахуванням можливостей осіб з особливими освітніми потребами;

- зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання осіб, які завершують здобуття базової та профільної середньої освіти, здійснюється за кошти державного бюджету.

32. Моніторинг якості освіти:

- у закладі освіти може проводитись моніторинг якості освіти як система послідовних i систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в закладі освіти, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму i причин відхилень від цілей;

- моніторинг якості освіти може бути внутрішній та зовнішній. Внутрішній моніторинг якості освіти проводиться закладом освіти (іншими суб’єктами освітньої діяльності).  Зовнішній моніторинг якості освіти може проводитися будь-якими органами, підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності. Участь закладу освіти та учасників освітнього процесу у зовнішньому моніторингу якості освіти є добровільною, крім випадків, встановлених законодавством;

- порядок, види та форми проведення моніторингу якості освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти i науки.

33. Робочий час педагогічних працівників:

- робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної і позакласної діяльності, передбаченої трудовим договором;

- конкретний перелік та обсяг видів робіт педагогічного працівника встановлюється трудовим договором відповідно до законодавства та правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями;

- норми педагогічного (навчального) навантаження педагогічних працівників на одну ставку встановлюються спеціальними законами;

- засновник або уповноважений ним орган, директор закладу та керівники його структурних підрозділів не мають права вимагати від педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої трудовим договором та посадовою інструкцією.

34. Оплата праці педагогічних працівників:

- оплата праці педагогічних працівників здійснюється за рахунок коштів державної субвенції, місцевого бюджету, власних надходжень закладу освіти, грантів, а також інших джерел, незаборонених законодавством;

- педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційну до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката;

- заклад освіти має право за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством, встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії та інші види заохочень;

- директор закладу освіти, відповідно до законодавства, установчих документів та колективного договору має право встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо;

- педагогічним працівникам за рахунок власних надходжень закладу освіти може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Умови надання такої допомоги визначаються установчими документами закладу освіти або колдоговором.

VII. Управління закладом освіти

1. Управління закладом загальної середньої освіти здійснюють засновник, керівник закладу освіти, педагогічна рада, вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

2. Засновником здійснює управління закладом освіти  через відділ освіти Гайсинської міської ради.

3. Директор закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

4. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора закладу освіти визначаються Законом України «Про освіту» та установчими документами закладу освіти.

5. Директор є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

6. Директор закладу освіти призначається засновником або уповноваженим ним органом у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту. Додаткові кваліфікаційні вимоги до посади директора закладу освіти і порядок його обрання на конкурсній основі та призначення визначаються спеціальними законами, засновником та установчими документами закладу освіти.

7. Директор закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність закладу освіти;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора, педагогічних працівників та обслуговуючий персонал, визначає їх функціональні обов’язки;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти ;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі здобувачів освіти у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права здобувачів освіти на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування здобувачів освіти;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається у встановленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників закладу освіти;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, органами державної виконавчої влади тощо.

8. Колегіальні органи управління закладу освіти:

- основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами;

- основні повноваження, відповідальність, порядок формування і діяльності колегіальних органів управління закладу освіти визначаються законодавством та установчими документами закладу освіти.

9. Громадське самоврядування у закладі освіти:

- громадське самоврядування у закладі освіти здійснюється через реалізацію права учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти;

- громадське самоврядування у закладі освіти здійснюється на принципах, визначених частиною 8 статті 70 Закону «Про освіту»;

- у закладі освіти можуть діяти такі органи громадського самоврядування:

• органи самоврядування працівників закладу освіти;

• органи самоврядування здобувачів освіти;

• органи батьківського самоврядування;

• інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу відповідно до зони обслуговування закладу освіти;

- повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти;

- вищим органом громадського самоврядування працівників закладу освіти є загальні збори трудового колективу закладу освіти. Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються статутом і колективним договором (за наявності) закладу освіти.

10. Загальні збори трудового колективу:

- розглядають та схвалюють проект колективного договору;

- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

- визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;

- обирають комісію з трудових спорів;

- можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

11. Учнівське самоврядування:

- діє з метою формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя тощо;

- має право:

• брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

• брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

• захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у цьому закладі освіти;

• вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм;

• через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу;                                                            

• вести протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності.

12. У закладі освіти може діяти батьківське самоврядування. Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів з метою захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених  Законом України «Про повну загальну середню освіту» та статутом закладу освіти.  Батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування.

13. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти. Інформація про час і місце проведення загальних зборів колективу закладу освіти розміщується в закладі освіти та на офіційному вебсайті закладу освіти не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення.

14. Загальні збори (конференція):

-       заслуховують звіт керівника закладу освіти;

-       розглядають питання освітнього процесу, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

-       затверджують основні напрями вдоскон алення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти;

-       приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

15. У період між загальними зборами (конференцією) може діяти рада закладу  (за умови створення).

Метою діяльності ради є:

-       сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;

-       об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення освітнього процесу;

-       формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом освіти;

-       розширення колегіальних форм управління закладом освіти;

-       підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією освітнього процесу.

Основними завданнями ради є:

-       підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-       визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу освіти та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

-       формування навичок здорового способу життя;

-       створення належного педагогічного клімату в закладі освіти;

-       сприяння духовному, фізичному розвитку здобувачів освіти та набуття ними соціального досвіду;

-       підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання здобувачів освіти, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-       сприяння організації дозвілля та оздоровлення здобувачів освіти;

-       підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов та вдосконалення освітнього процесу здобувачів освіти;

-       ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

-       стимулювання морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-       зміцнення партнерських зв’язків між родинами здобувачів освіти та закладом освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

16. При закладі освіти за рішенням засновника може створюватися і діяти наглядова (піклувальна) рада.

Наглядова (піклувальна) рада:

- сприяє вирішенню перспективних завдань розвитку закладу освіти, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами тощо;

-        працює відповідно до положення в межах чинного законодавства.

17. Педагогічна рада закладу освіти:

- у закладі освіти створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада;

- головою педагогічної ради є директор закладу освіти;

- педагогічна рада закладу загальної середньої освіти:

• схвалює стратегію розвитку та річний план роботу закладу освіти;

• схвалює освітню(освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її(їх) виконання;

• схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

• приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, планування та режиму роботи закладу освіти;

• приймає рішення щодо переведення здобувачів освіти до наступних класів, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання їх обов’язків, а також відзначення,  морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

• розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

• приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

• приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

• може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти;

- робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб закладу;

- кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік;

- члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу, дотримання трудової дисципліни педпрацівниками та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності тощо в межах, визначених Законом України «Про освіту» та спеціальними законами;

- рішення педагогічної ради закладу вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

18. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

Заклад освіти, має ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язаний забезпечувати висвітлення на своєму веб-сайті (у разі його відсутності - на веб-сайті своїх засновників чи органу управління освітою) відкритий доступ до такої інформації та документів:

• статут закладу освіти;

• ліцензії на провадження освітньої діяльності;

• структуру та органи управління закладу освіти;

• кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

• освітні програми, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

• документ, що визначає територію обслуговування, закріплену за закладом освіти його засновником;

• ліцензований обсяг та фактичну кількість осіб, які навчаються в закладі освіти;

• мову (мови) освітнього процесу;

• наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення разі його проведення);

• матеріально-технічне забезпечення закладу (згідно з ліцензійними умовами);

• результати моніторингу якості освіти;

• річний звіт про діяльність закладу освіти;

• правила прийому здобувачів освіти до закладу;

• умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

• перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

• іншу інформацію, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти a6o на вимогу законодавства.

Заклад освіти, при отриманні публічних коштів, та ïx засновник зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис i фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт i послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням ïx вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня ïx затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладом освіти, може визначатися спеціальними законами.

 

VIIІ. Матеріально-технічна база

1. Матеріально-технічна база закладу освіти, включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу i є спільною власністю Гайсинської міської територіальної громади.

2. Майно закладу освіти належить йому на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування i Статуту закладу освіти та укладених ним угод.

3. Заклад освіти, відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами i несе відповідальність за дотримання вимог та норм з ïx охорони.

4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. 3битки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти складається із навчальних кабінетів, майстерень, спортивних залів, бібліотек, архіву, комп’ютерних кабінетів, їдальні, приміщення навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

6. Заклад освіти має земельні ділянки, де розміщуються спортивні та інші майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

 ІХ. Фінансово-господарська діяльність

1. Фінансування закладу освіти здійснюється за рахунок коштів державної субвенції, місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

2. Заклад освіти має право надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник закладу освіти має право затверджувати перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

3. Закладом освіти створюються умови для забезпечення фінансування здобуття особами освіти в обсязі, необхідному для досягнення результатів навчання, передбачених стандартами освіти, та виконання закладом освіти ліцензійних умов.

4. Фінансування здобуття початкової освіти, базової середньої освіти, повної загальної середньої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників в обсязі, визначеному законодавством, здійснюється за кошти державного та місцевого бюджетів.

6. Держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів шляхом передачі визначеного для таких осіб обсягу коштів закладу освіти, який обрала особа з особливими освітніми потребами та її батьки.

7. Особливості фінансування освіти різних рівнів визначаються спеціальними законами.

8. Заклад освіти має право отримувати фінансування різних видів та з різних джерел, не заборонених законодавством.

За погодженням із засновником заклад освіти має право розміщувати власні надходження на поточних рахунках, тимчасово вільні кошти – на депозитах у банках державного сектору, а також самостійно розпоряджатися надходженнями від зазначених коштів з метою провадження діяльності, передбаченої установчими документами.

9. Джерелами фінансування закладу освіти відповідно до законодавства можуть бути:

-       державний бюджет;

-       місцеві бюджети;

-       плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;

-         плата за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані на замовлення підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб;

-          доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

-       гранти вітчизняних i міжнародних організацій;

-        дивіденди від цінних паперів, відсотки від депозитів i розміщення коштів спеціального фонду на поточних рахунках банків державного сектору;

-        добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних i юридичних осіб;

-       інші джерела, не заборонені законодавством.

10. Фінансування освітньої діяльності з державного бюджету здійснюється шляхом надання освітньої субвенції, яка відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону про Державний бюджет України на відповідний рік може спрямовуватися на:

-       здобуття повної загальної середньої освіти;

-       здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

-       підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-       інші цілі.

11. Фінансування у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку додаткових психолого-педагогічних i корекційно-розвиткових послуг, а також придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, визначених індивідуальною програмою розвитку особи з особливими освітніми потребами, здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, коштів місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.

12. Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять у закладі освіти у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних i фізичних осіб для провадження освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком.

13. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетне та галузеве асигнування закладу освіти не зменшується.

14. Заклад самостійно розпоряджається надходженнями від провадження господарської та іншої діяльності, передбаченої його установчими документами.

15. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі його кошторису.

16. Джерелами формування кошторису закладу освіти є:

-       кошти засновника;

-       кошти місцевого (державного) бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

-       кошти фізичних, юридичних осіб;

-       кошти, отримані за надання платних послуг;

-       доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

-       благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

17.  Заклад освіти має право на придбання і оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

18. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади.

19. Бухгалтерський облік здійснюється через бухгалтерію закладу освіти.

20. Звітність про діяльність закладу освіти встановлюється відповідно до законодавства.

 Х. Міжнародне співробітництво

1. Заклад освіти за погодженням із засновником (органом управління освітою) має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

2. Заклад освіти за погодженням із засновником має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними, фізичними особами, провадити спільну освітню діяльність.

3. Міжнародне співробітництво закладу освіти здійснюється при сприянні держави, яка звільняє від оподаткування, сплати мита і митного збору за навчальне, наукове та виробниче обладнання й приладдя, що надходять для нього із-за кордону для навчальних цілей.

4. Фінансові і матеріальні надходження від провадження зовнішньоекономічної діяльності використовуються закладом освіти для забезпечення власної діяльності, визначеної установчими документами згідно із законодавством.

5. Заклад освіти, педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм, здійснювати іншу діяльність відповідно до законодавства.

6. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво із закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 

 ХІ. Контроль за діяльністю закладу освіти

1. Державний контроль за діяльністю закладу освіти здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти i науки України, Державна інспекція закладів освіти, засновник, уповноважений засновником орган управління освітою, громадські організації відповідно до чинного законодавства.

3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу освіти є інституційний аудит (державна атестація), що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти i науки України.

4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його освітньою діяльністю.

5. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану освітнього процесу, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з освітньою  діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

 ХІІ. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

 

 1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймає засновник.

2. Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти.

5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику(ам).

6. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІІІ. Прикінцеві положення

 

 

 

 

1. Зміни та доповнення до Статуту закладу освіти вносяться рішенням Гайсинської міської ради.

2. Зміни та доповнення до Статуту закладу освіти підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гайсинський міський голова                                                         Гук А.І.